OFERTA SZKOLENIOWA

COURSE OFFER

Designs of all necessary documents

A list of proven subcontractors

Certificate of completion of the training

Our substantive support after completed training

Teaching materials

16 hours of training

Snack and coffee break


Wzory wszystkich potrzebnych dokumentów

Listę sprawdzonych podwykonawców

Certyfikat ukończenia szkolenia

Nasze wsparcie merytoryczne po ukończonym szkoleniu

Materiały szkoleniowe

16 godzin szkolenia 

Przekąska i przerwa kawowa

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE Z UKOCHANYM LUB DRUHNĄ

SUBSCRIBE FOR A TRAINING WITH EAR OR DRUMS

 


CENA SZKOLENIA 499 ZŁ ZA PARĘ

COURSE PRICE PLN 499 PER PAIR

SYNOPSIS

Who is the wedding planner?

The essence and characteristics.
The responsibilities of the wedding planner and his role.
Presentation of the best wedding planners.
Stages of wedding and marriage organization step by step.
Subcontractors.

Agreements and legal contracts with premises, team, photographer, video …
Ways of verification and evaluation of subcontractors.
Cooperation with salami and dispute resolution.
Cooperation with photographers and operators.
Cooperation with a florist and accommodation from the arrangement of space.
Cooperation with technical companies, lighting, sound system, camping.
Cooperation with the team, D.J.
Logistics of the wedding, location and transport of guests.
Settlements with subcontractors.
Threats in organization, problem solving

Wedding organization.

A wedding in the Church and the USC.
A humanistic wedding as a great solution.
Wedding formalities, documents, term.
An outdoor wedding, good and bad sides, choice of place, formalities.
Guidelines of the Church and the Civil Registry Office.
Organizational advice, important elements.
International weddings, documents and formalities.
Possibilities and prohibitions in wedding attractions.
Music in the church, possibilities and restrictions.
Solving problems in the church.
Organization of a wedding party.

Polish wedding, customs, and family expectations.
Cooperation with premises, expectations and common goals.
Fashionable at wedding receptions.
Unique and non-standard wedding receptions.
Wedding and themed wedding.
An outdoor wedding how to prepare? organization, documents, security.
Choosing a place for a wedding.
How to choose the settings of tables, buffets, scenes for the hall and space?
Arrange guests at the tables, a table for subcontractors.
The Table of the Bride and Groom as the most important element.
How to choose a wedding menu? Culinary attractions.
How to impress guests? Cakes and sweet tables.
How to choose alcohol and drinks, calculating the quantity.
Musical setting for a wedding. Tradition and news.
Organizational advice.
Wedding attractions will delight and what will spoil the party.
Gifty for parents and guests.
Design and trends in wedding decorations and weddings.
Theme wedding ..
How to choose a stylization for the Bride and Groom earlier?
Styling the premises.
Styling Druhen and Druzbów
What to go to the wedding?
Calculating savings for decorations.
Coordination of the wedding day

Scenario of the wedding day.
Diagram of the work week before and during the wedding.
Crisis situations, support for guests, problems and solutions. Case study.
Logistics on the day of the wedding and reception.
Management of subcontractors.
A must-have for the Bride, Groom, Drusen and Druzbów.
Wedding Savoir-Vivre

How should it be covered and how to serve the table?
Where to set and cóc be in the content of invitations, vignettes and menu cards?
How to choose the right menu
Alcoholic and non-alcoholic drinks as well as in which we serve?
Good manners and customs that apply at the table.
Solving problems Young Couple with parents.
How to seat guests, table settings?
What falls out and what is for a party?
Wedding and wedding decorations.

Stylizations of the hall, open air, floristry.
Stylization of the church
Wedding bouquet and its accessories.
Light stylization.
Wedding surprise.

PROGRAM SZKOLENIA

Kim jest wedding planner?

 • Istota i cechy charakterystyczne.
 • Obowiązki wedding plannera i jego rola.
 • Prezentacja najlepszych wedding plannerów.
 • Etapy organizacji ślubu i wesela krok po kroku.

Podwykonawcy.

 • Umowy i kruczki prawne umów z lokalem, zespołem, fotografem, video…
 • Sposoby weryfikacji i oceny podwykonawców.
 • Współpraca z salami i rozwiązywanie sporów.
 • Współpraca z fotografami i operatorami.
 • Współpraca z florystką i firmą od aranżacji przestrzeni.
 • Współpraca z firmami technicznymi, oświetlenie, nagłośnienie, namiotowy.
 • Współpraca z zespołem, D.J.
 • Logistyka wesela, lokalizacja i transport gości.
 • Rozliczenia się z podwykonawcami.
 • Zagrożenia przy organizacji, rozwiązywanie problemów

 

Organizacja ślubu.

 • Ślub w Kościele i USC.
 • Ślub humanistyczny jako wspaniałe rozwiązanie.
 • Formalności ślubne, dokumenty, terminy.
 • Ślub w plenerze, dobre i złe strony, wybór miejsca, formalności.
 • Wytyczne Kościoła i USC.
 • Porady organizacyjne, ważne elementy.
 • Śluby międzynarodowe, dokumenty i formalności.
 • Możliwości i zakazy w atrakcji ślubnych.
 • Muzyka w kościele, możliwości i ograniczenia.
 • Rozwiązywanie problemów w kościele.

Organizacja przyjęcia weselnego.

 • Polskie wesele, zwyczaje, a oczekiwania rodziny.
 • Współpraca z lokalem, oczekiwania i wspólne cele.
 • Modna panująca na przyjęciach weselnych.
 • Wyjątkowe i niestandardowe przyjęcia weselne.
 • Ślub i wesele tematyczne.
 • Wesele w plenerze jak przygotować? organizacja, dokumenty, bezpieczeństwo.
 • Wybór miejsca na wesele.
 • Jak dobrać ustawienie stołów, bufetów, sceny do sali i miejsca?
 • Rozmieszczanie gości przy stołach, stół dla podwykonawców.
 • Stół Pary Młodej jako najważniejszy element.
 • Jak dobrać menu weselne? Atrakcje kulinarne.
 • Jak zachwycić gości? Torty i słodkie stoły.
 • Jak dobrać alkohol i drinki, wyliczenie ilości.
 • Oprawa muzyczna wesela., tradycja i nowości.
 • Porady organizacyjne.
 • Atrakcje weselne co zachwyci, a co zepsuje przyjecie.
 • Gifty dla rodziców i dla gości.
 • Design i trendy w dekoracjach ślubu i wesela.
 • Ślub tematyczny..
 • Jak dobrać odpowiednią stylizację dla Panny Młodej i Pana Młodego?
 • Stylizacja lokalu. 
 • Stylizacja Druhen i Drużbów
 • Czym pojechać do ślubu?
 • Wyliczanie budżetu na dekoracje.

Koordynacja dnia Ślubu

 • Scenariusz dnia ślubu.
 • Schemat tygodnia pracy przed ślubem i w trakcie.
 • Sytuacje kryzysowe, wsparcie dla gości, problemy i rozwiązania. Case study.
 • Logistyka w dniu ślubu i wesela.
 • Zarządzanie podwykonawcami.
 • Niezbędnik Panny Młodej, Pana Młodego, Druhen i Drużbów.

Ślubny Savoir-Vivre

 • Jak powinien być nakryty i jak podawać do stołu?
 • Gdzie ustawić i co powinno być w treści zaproszeń, winietek i kart menu?
 • Jak dobrać odpowiednie menu
 • Napoje alkoholowe i bezalkoholowe jak i w czym serwujemy ?
 • Dobre maniery i zwyczaje, które obowiązują przy stole.
 • Rozwiązywanie problemów Pary Młodej z rodzicami.
 • W jaki sposób usadzić gości, ustawienia stołów?
 • Co wypada a czego nie na przyjęciu?

Dekoracje ślubne i weselne.

 • Stylizacje sali, pleneru, florystyka.
 • Stylizacja kościoła
 • Bukiet ślubny i jego dodatki.
 • Stylizacja światłem.
 • Niespodzianki ślubne. 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE / SIGN UP FOR COURSE

Zaznacz zgody/Select consent

12 + 6 =

ZDOBĘDZIECIE WIEDZĘ W ZAKRESIE

YOU WILL KNOW KNOWLEDGE IN THE SCOPE

How to manage your wedding budget and not spend your property?

What are the key points and threats in the organization of the wedding and reception?

What can you save money on, and what is worth investing in?

How to create an individual style of wedding and reception?

How to negotiate the terms of marriage contracts?

How to choose a wedding and wedding reception and what to look for?

How to make your own wedding decorations?

Agreements and legal tricks in the organization of weddings and weddings.

How to create a wedding and wedding scenario?

How do you do your wedding makeup?

Stylization of the Bride and Groom.

Meeting with other young couples.

How to choose wedding attractions for the type of hall and wedding reception?

How to choose a wedding menu?

How to choose wedding jewelry and wedding rings – the latest trends.

How to combine your passions with the ceremony?


Jak zarządzać budżetem ślubnym i nie wydać majątku?

Jakie są kluczowe punkty i zagrożenia w organizacji ślubu i wesela?

Na czym możecie zaoszczędzić pieniądze, a w co warto zainwestować?

Jak stworzyć indywidualny styl ślubu i wesela?

Jak negocjować warunki umów ślubnych?

Jak wybrać miejsce ślubu i wesela oraz na co zwrócić uwagę?

Jak zrobić własne dekoracje ślubne?

Umowy i kruczki prawne przy organizacji ślubu i wesela.

Jak stworzyć scenariusz ślubu i wesela?

Jak wykonać makijaż ślubny?

Stylizacja Panny Młodej i Pana Młodego.

Spotkanie z innymi Parami młodymi.

Jak wybrać atrakcje weselne do rodzaju sali i wesela?

Jak dobrać menu ślubne?

Jak wybrać biżuterie ślubną i obrączki – najnowsze trendy.

Jak połączyć Wasze pasje z uroczystością?

CHOOSE PLACE AND TIME

18 – 19.05.2018 ŁÓDŹ

08 – 09/06/2018 WARSAW

20 – 21/07/2018 ŁÓDŹ

27 – 28/07/2018 WARSAW

WYBIERZ MIEJSCE I TERMIN

18 – 19.05.2018 ŁÓDŹ

08 – 09.06.2018 WARSZAWA

11 – 12.08.2018 ŁÓDŹ

25 – 26.08.2018 WARSZAWA